Xác thực bằng sinh trắc học dễ dàng hơn so với phương thức truyền thống » vnmorningnews-visa-biometrics-thum.