VNG đặt mục tiêu tăng doanh thu năm 2023 lên hơn 9.200 tỷ đồng » vnmorningnews-vng-dat-muc-tieu-tang-doanh-thu-nam-2023-len-hon-9200-ty-dong

VNG đặt mục tiêu tăng doanh thu năm 2023