Triển lãm Mộng Viễn Đông: Lần đầu giới thiệu những họa sĩ Pháp tới Đông Dương » Vnmorningnews-trien-lam-mong-vien-dong-lan-dau-gioi-thieu-nhung-hoa-si-phap-toi-dong-duong-2

Triển lãm Mộng Viễn Đông: Lần đầu giới thiệu những họa sĩ Pháp tới Đông Dương

Bức “Rặng Ba Vì nhìn từ ruộng Sơn Tây”, Joseph Inguimerty (1896-1971) vẽ năm 1932-1933

Triển lãm Mộng Viễn Đông: Lần đầu giới thiệu những họa sĩ Pháp tới Đông Dương