(VNmorningnews) – UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất chủ trương và thời gian dự kiến lập, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng các cấp trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Cụ thể là thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 7/11/2022); lập Chương trình phát triển đô thị Đà Lạt mở rộng (gồm phạm vi toàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương); điều chỉnh chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Bảo Lộc mở rộng (theo đề xuất của UBND TP. Bảo Lộc tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 2/8/2023), trong đó phạm vi lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Bảo Lộc mở rộng bao gồm toàn bộ thành phố Bảo Lộc và 5 xã Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và Tân Lạc của huyện Bảo Lâm.

lap-va-dieu-chinh-3-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-tinh-lam-dong-1
Một góc Huyện Lạc Dương

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc lập, trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ dự toán, nguồn kinh phí điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định hiện hành. Trong đó, UBND tỉnh lưu ý quá trình thực hiện phải cập nhật, khai thác tối đa các hồ sơ, tài liệu hiện có để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu phát sinh chi phí; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 21/10/2023.

Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương trong kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính để rà soát các quy hoạch đang triển khai lập trên địa bàn như quy hoạch vùng huyện Bảo Lâm, Lạc Dương; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lộc An… để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.

UBND TP. Đà Lạt được giao chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạc Dương và UBND TP. Bảo Lộc chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bảo lâm tổ chức lập hồ sơ phân loại đô thị và hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường để bổ sung và hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để tổng hợp, đề xuất; hoàn thành trong Quý I/2024.